Algemene Voorwaarden

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
1.1. The Hair Agency B.V.: gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 89249046 handelend onder de naam The Hair Agency B.V..

1.2. Website: de website van The Hair Agency B.V., te raadplegen via www.thehairagency.nl en alle bijbehorende sub-domeinen.

1.3. Afnemer: de rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met The Hair Agency B.V. en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4. Klanten: de natuurlijke personen ‘klant’ van de Afnemer

1.5. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen The Hair Agency B.V. en Afnemer, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.6. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van The Hair Agency B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Afnemer in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor The Hair Agency B.V. slechts bindend, indien en voor zover deze door The Hair Agency B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Afnemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 

Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle op de Website en in andere van The Hair Agency B.V. afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. De aangetekende verzendkosten bedragen de op dat moment geldende tarieven van de door The Hair Agency gekozen koerierdienst. Deze kosten kunnen ook op de Website van de gekozen koerierdienst worden teruggevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.

3.3. Voor bestellingen met een afleveradres buiten Nederland worden de daarvoor buitenlandse tarieven gehandhaafd.

3.4. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. The Hair Agency B.V. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van The Hair Agency B.V. afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.5. The Hair Agency B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod van The Hair Agency B.V. en het voldoen aan de daarbij door The Hair Agency B.V. gestelde voorwaarden.

4.2. Indien Afnemer het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt The Hair Agency B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Afnemer de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Afnemer onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft The Hair Agency B.V. het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4. Indien blijkt dat de procedure tot het leveren uit de Overeenkomst in gang is gezet op basis van de onjuiste gegevens, is de The Hair Agency B.V. hiervoor niet aansprakelijk.

4.5. The Hair Agency B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien The Hair Agency B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.


Artikel 5. Registratie 
5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Afnemer zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Afnemer een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3. Afnemer dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. The Hair Agency B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Afnemer die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Afnemer is. Al hetgeen gebeurt via het account van Afnemer, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Afnemer.

5.4. Indien Afnemer weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of The Hair Agency B.V. daarvan in kennis te stellen, zodat The Hair Agency B.V. gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst
6.1. Zodra de bestelling door The Hair Agency B.V. is ontvangen, stuurt The Hair Agency B.V. de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2. The Hair Agency B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3. The Hair Agency B.V. is niet aansprakelijk voor vertragingen van derden. In geen geval kan The Hair Agency B.V. vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van leveringstijd aansprakelijk worden gesteld.

6.4. De levertermijn bedraagt binnen Nederlands grondgebied in beginsel uiterlijk 30 werkdagen. Over het algemeen zal de zending en levering plaatsvinden binnen 5 werkdagen. De wijze van verzending wordt door The Hair Agency B.V. aangetekend verstuurd, tenzij anders is overeengekomen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van The Hair Agency B.V..

6.5. Indien The Hair Agency B.V. de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren vanwege een ‘niet op voorraad product’, stelt zij Afnemer daarvan in kennis. Afnemer kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum, deel- of nalevering. Ook is het mogelijk om enkel het 'niet op voorraad product’ te laten vervallen.

6.6. The Hair Agency B.V. raadt Afnemer aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Afnemer. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Afnemer. Als Afnemer besluit de producten bij The Hair Agency B.V. af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

6.8. The Hair Agency B.V. is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is in overeenstemming met Afnemer.

6.9. Verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport naar de Afnemer zullen door The Hair Agency B.V. worden vergoed tot een maximum van de verzekeringswaarde mits hiervoor duidelijk bewijs kan worden geleverd en de zending met een aanvullende dienst is verstuurd.

Artikel 7. Herroepingsrecht 
7.1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de Algemene Voorwaarden van The Hair Agency B.V. 


Artikel 8. Retourrecht en ruilen
8.1. Een retour is alleen van toepassing voor The Hair Agency B.V. indien er is 
voldaan art. 6.1 BW.

8.2. Afnemer kan in overeenstemming met The Hair Agency B.V. de Overeenkomst ontbinden.

8.3. Afnemer krijgt na ontvangst van het retour door The Hair Agency B.V. enkel het aankoopbedrag terugkrijgt. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het aangetekend retour sturen en voor de kosten van het retourneren.

8.4. Afnemer is verplicht aan The Hair Agency B.V. een ongebruikt product in een ongeschonden verpakking retour dient te sturen. Als Afnemer zich hier niet aan houdt, is The Hair Agency B.V. gerechtigd een retour te weigeren of hier herstelkosten, dan wel schade voor in rekening te brengen.

8.5. Een retour zending wordt pas geruild indien The Hair Agency B.V. het retour product in bezit heeft, goedgekeurd en Afnemer daarvan in kennis stelt. The Hair Agency B.V. is niet verantwoordelijk voor de vermissing of vertraging van een retourzending.

8.6. Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken worden door The Hair Agency B.V. niet in behandeling genomen.

8.7. Reeds door Afnemer (vooruit) betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst en ontvangst van de retouren door The Hair Agency B.V. zullen worden terugbetaald. Producten kunnen geretourneerd worden naar: The Hair Agency B.V. Gorterplaats 3 6531 HZ Nijmegen

Artikel 9. Betaling
9.1. Afnemer dient betalingen aan The Hair Agency B.V. volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. The Hair Agency B.V. is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

9.2. In geval van betaling na levering kent Afnemer een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering. Betaling dient overgeboekt te worden op: NL83RABO0339048190 ten name van The Hair Agency B.V.

9.3. Indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de The Hair Agency B.V. is gewezen op de te late betaling en The Hair Agency B.V. de Afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is The Hair Agency B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. The Hair Agency B.V. kan ten voordele van Afnemer
afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 10. Garantie bij aankopen

10.1. The Hair Agency B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat The Hair Agency B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik. Daarnaast geeft The Hair Agency B.V. in ieder geval Klachten over kwaliteit dienen binnen vijf (5) werkdagen na aankoop en ontvangst schriftelijk te worden vermeld met daarbij een duidelijke uiteenzetting van de klacht. Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens The Hair Agency B.V. terzake van enig gebrek garantie op alle aankopen.

10.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Afnemer binnen uiterlijk vijf (5) werkdagen na levering The Hair Agency B.V. daarvan in kennis stellen. Doet Afnemer dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.

10.3. Eventuele afwijking in kleuren, texturen en of modellen, voor zover acceptabel kunnen niet geretourneerd of geruild worden door de Afnemer. 10.4. Het chemisch behandelen (o.a. verven, permanenten etc.) van het haar door is voor het eigen risico van de Afnemer. Het kleuren van de hairextensions met zilvershampoo of andere kleur veranderende producten door klanten van de Afnemer zijn op eigen risico. The Hair Agency B.V. geeft ook geen garantie op verkeerd gebruik/verzorging van producten, zoals in algemeen gebruik wordt verondersteld.

10.5. The Hair Agency B.V. geeft geen garantie op een bevestigingssysteem dat niet als prettig wordt ervaren door de klant.

10.6. The Hair Agency B.V. is niet aansprakelijk voor arbeid van derden.

10.7. Indien The Hair Agency B.V. de klacht gegrond acht, worden na overleg met Afnemer de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

10.8. Foto’s van de producten op de website van The Hair Agency B.V. zijn slechts ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De Afnemer is er van op de hoogte dat hairextensions een natuur product zijn en producten kunnen afwijken. 


Artikel 11. Klachtenprocedure
11.1. Indien Afnemer een klacht heeft over een geleverd product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van The Hair Agency B.V., dan kan hij bij The Hair Agency B.V. telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

11.2. The Hair Agency B.V. geeft Afnemer zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal The Hair Agency B.V. binnen 5 werkdagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Afnemer.

11.3. The Hair Agency B.V. neemt uitsluitend klachten aan van Afnemers, zoals in het klantenbestand bekend, in behandeling.

11.4. Afnemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan The Hair Agency B.V. welke nodig is om de klacht in alle redelijkheid op te lossen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Afnemer een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

12.2. De totale aansprakelijkheid van The Hair Agency B.V. jegens Afnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich uitdrukkelijk verzet.

12.3. Aansprakelijkheid van The Hair Agency B.V. jegens Afnemer voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op The Hair Agency B.V. jegens Afnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van The Hair Agency B.V..

12.5. De aansprakelijkheid van The Hair Agency B.V. jegens Afnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Afnemer The Hair Agency B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en The Hair Agency B.V. ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat The Hair Agency B.V. in staat is adequaat te reageren.

12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Afnemer de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij The Hair Agency B.V. meldt. 

12.7. In geval van overmacht is The Hair Agency B.V. niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Afnemer ontstane schade.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud Aankopen 
13.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van The Hair Agency B.V. totdat alle vorderingen die The Hair Agency B.V. op Afnemer heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

13.2. Afnemer is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren, zaakvorming (art. 5:16 BW) of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Afnemer niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Afnemer is overgegaan. 13.3. Afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van The Hair Agency B.V. te bewaren.

13.4. The Hair Agency B.V. is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Afnemer niet voor tijdige betaling van de facturen zorgdraagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

13.5. Afnemer zal The Hair Agency B.V. te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van The Hair Agency B.V.. 


Artikel 14. Persoonsgegevens
14.1. The Hair Agency B.V. verwerkt de persoonsgegevens van Afnemer conform privacy statement. Deze is hier te vinden: https://studio-pgraphix.nl/privacybeleid/


Artikel 15. Slotbepalingen
15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

15.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar The Hair Agency B.V. gevestigd is. 

15.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

15.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. The Hair Agency B.V.
Gorterplaats 3
6531 HZ Nijmegen

Telefoon: 0617067544
E-mail: info@thehairagency.nl

KvK-nummer: 89249046
Btw-nummer: NL002009337B41

 

 

Close
Inloggen